Informatieplicht

RECHTEN EN PLICHTEN VAN DE ORGANISATIE EN DE VRIJWILLIGER
Informatie aan vrijwilligers in vervulling van de informatieplicht in het kader van de vrijwilligerswet 2005.

ORGANISATIE
Naam: Pirlewiet vzw
Adres Zetel: De Merodelei 235, 2300 Turnhout
Adres Secretariaat: Sint-Salvatorstraat 30, 9000 Gent
Telefoonnummer: 09 269 07 88
Email:  info@pirlewiet.be

Sociale doelstelling: Het recht op vakantie, vrije tijd en ontspanning voor kinderen, jongeren, volwassenen en gezinnen in armoede helpen waarmaken. Concreet betekent dit onder andere het organiseren van vakanties voor kinderen, jongeren, volwassenen en gezinnen die in armoede leven.

Juridisch Statuut: Vereniging Zonder Winst

VERZEKERING

Verplichte Verzekering
Waarborgen: De burgerlijke aansprakelijkheid, met uitzondering van de contractuele aansprakelijkheid, van de organisatie en de vrijwilliger.

Maatschappij: IC Verzekeringen
Polisnummer: H037721

Vrije Verzekeringen
Waarborgen: Lichamelijke schade die geleden is door vrijwilligers bij ongevallen tijdens de uitvoering van het vrijwilligerswerk of op weg naar en van de activiteiten.
Maatschappij: IC Verzekeringen
Polisnummer: H037721

Waarborgen: Rechtsbijstand voor de twee genoemde risico’s
Maatschappij: IC Verzekeringen
Polisnummer: H037721

VERGOEDINGEN
De organisatie betaalt de reële kosten, mits overhandiging van de juiste bewijsstukken, in volgende gevallen: gemaakte onkosten voor vervoer of aankopen van materiaal. Uitzondering: vervoerskosten van en naar de vakantielocatie worden niet terugbetaald.

AANSPRAKELIJKHEID

De organisatie is aansprakelijk voor de schade die de vrijwilliger aan derden veroorzaakt bij het verrichten van vrijwilligerswerk.

Ingeval de vrijwilliger bij het verrichten van het vrijwilligerswerk de organisatie of derden schade berokkent, is hij enkel aansprakelijk voor zijn bedrog en zijn zware schuld. Voor lichte schuld is hij enkel aansprakelijk als die bij hem eerder gewoonlijk dan toevallig voorkomt.

GEHEIMHOUDINGSPLICHT
Volgens artikel 458 van het Strafwetboek.
“Geneesheren, heelkundigen, officieren van gezondheid, apothekers, vroedvrouwen en alle andere personen die uit hoofde van hun staat of beroep kennis dragen van geheimen die hun zijn toevertrouwd en deze bekendmaken buiten het geval dat zij geroepen worden om in rechte (of voor een parlementaire onderzoekscommissie) getuigenis af te leggen en buiten het geval dat de wet hen verplicht die geheimen bekend te maken, worden gestraft met gevangenisstraf van acht dagen tot zes maanden en met een geldboete van honderd tot vijfhonderd frank.”

 

WEDERZIJDSE RECHTEN EN PLICHTEN
De vrijwilliger heeft recht op informatie over zijn activiteiten, afbakening van zijn werkveld en werktijden, een contactpunt bij conflictsituaties, over de noodzakelijke uitrusting, wanneer mogelijk over aangepaste vorming en bijscholing…

De organisatie heeft recht op een correcte deontologische houding van de vrijwilliger m.b.t. het naleven van de onderlinge afspraken, het respecteren van de afbakening van het activiteitsveld…

Privacyverklaring Pirlewiet